ČINNOST

Mezinárodní bezpečnostní institut se zabývá poskytováním bezpečnostního poradenství a bezpečnostním výzkumem.

Našim klientům pomáháme orientovat se v komplikované problematice bezpečnosti a obrany. Naši specialisté nabízejí ucelený pohled na tuto problematiku, od právnických náležitostí, přes podrobnosti bezpečnostního managementu až po specifika jednotlivých technických opatření. Poskytujeme také vlastní experty jako řešitele různých bezpečnostních otázek a tím se zapojujeme do konkrétních výzkumných aktivit pro potřeby bezpečnostního systému ČR.

 

Bezpečnostní poradenství

Zpracování konkrétních bezpečnostních analýz a řešení, porovnání bezpečnostních technologií, mapování možností veřejné podpory a podpora při zpracování žádostí veřejné podpory.

Věda a výzkum

Řešení konkrétních vědecko-výzkumných projektů pro veřejné instituce a analýza situace podpory bezpečnostní vědy a výzkumu ve spojení s našimi partnery.

Bezpečnostní poradenství

Mezinárodní bezpečnostní institut nabízí v rámci bezpečnostního poradenství široké spektrum služeb. Našim klientům konkrétně pomáháme v následujících oblastech.

Zpracování analýz hrozeb a rizik a návrh bezpečnostních opatření

Nabízíme velké množství analýz hrozeb a rizik s následným návrhem konkrétních doporučení a opatření v podmínkách našich klientů. Provádíme školení personálu s ohledem na tato nová bezpečnostní opatření. Máme zkušenosti například se subjekty měkkých cílů nebo kritické infrastruktury.

Konkrétní porovnání bezpečnostních technologií

Při práci na různorodých bezpečnostních opatřeních se naši odborníci setkávají s řadou technologických řešení. Díky tomu máme velké zkušenosti při porovnávání jednotlivých technologií. Našim klientům poskytujeme poradenství a analýzy jednotlivých technologických řešeních, které jsou v jejich podmínkách vhodné. Máme zkušenosti například se softwarem a hardwarem inteligentních kamerových systémů nebo technologiemi kybernetické ochrany železniční dopravy.

Mapování možností veřejné podpory

Nabízíme zhodnocení situace veřejné podpory v řadě programů ČR a EU. Zaměřujeme se na programy podporující výzkum a vývoj a konkrétní rozvoj bezpečnostních systémů. Kromě zmapování situace poskytujeme také návrhy možných projektů pro potřeby našich klientů. Pracujeme například s programy Ministerstva vnitra ČR a Technologické agentury ČR. Dále se orientujeme v situaci podpory v rámci Evropského obranného fondu a Horizon Europe.

Podpora při zpracování vědeckých a výzkumných projektů

Našim klientům nabízíme odbornou a organizační podporu při zpracování žádostí veřejné podpory. Jsme schopni najít řešitele v našich řadách a u našich partnerů, kteří se budou na konkrétním projektu podílet a zajistí tak schodu mezi řešitelským týmem a uživatelem výsledků projektu.

Věda a výzkum

MBI se zapojuje do projektů bezpečnostního výzkumu. Naši odborníci se podílejí na řadě vědeckých aktivit společně s našimi akademickými partnery na Českém vysokém učení technickém v Praze a Univerzitě obrany v Brně.

Projekt Ministerstva vnitra: Minimalizace rizik vzniku událostí ve společensky významných objektech:

Na základě úspěšné soutěže, vyhlášené Ministerstvem vnitra České republiky, začal od října 2020 Mezinárodní bezpečnostní institut, z. ú., řešit projekt veřejné zakázky (VH20202021056) Minimalizace rizik vzniku událostí ve Společensky významných objektech. Cílem projektu je vytvořit návrhy opatření, metodiky a ČSN normy zaměřené na minimalizaci rizik ve Společensky významných objektech. Hlavním uživatelem výsledků bude Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Projekt je rozdělen na 4 etapy, které budou probíhat v období říjen 2020 až prosinec 2021.

První etapa se zaměří na samotný pojem – Společensky významné objekty (SVO). Pojem SVO není v současnosti jasně stanoven, tudíž se projekt v této etapě bude zabývat jeho objasněním. Dojde k redefinování pojmu, nastavení kritérií, roztřídění a analýze podstatných informací ze zahraničí.

Druhá etapa se zaměří na určení relevantních hrozeb na základě výsledků první etapy. Proběhne podrobný popis identifikovaných hrozeb. Zároveň se bude v druhé etapě paralelně vytvářet databáze metod analýz rizik vhodných pro další činnost v projektu.

Třetí etapa se zaměří na řešení identifikovaných hrozeb z předchozí etapy. Dojde k vytvoření scénářů ohrožení pro různé kategorie hrozeb a návrh opatření pro dané kategorie hrozeb. Zároveň začne příprava návrhu metodiky.

Čtvrtá etapa se zaměří na dokončování výsledků projektu. Dojde k vytvoření návrhu opatření pro jednotlivé kategorie nově redefinovaného pojmu, návrhu certifikované metodiky a ČSN normy.

Stav projektu (Leden 2021): Řešitelský tým projektu – Minimalizace rizik vzniku událostí ve Společensky významných objektech úspěšně dokončil první etapu začátkem ledna 2021 zasláním závěrečné zprávy zadavateli – Ministerstvu vnitra České republiky.

Ochrana kritické infrastruktury

Naše činnost se zaměřuje na poradenství v otázkách bezpečnosti pro subjekty kritické infrastruktury. Toto poradenství zahrnuje podporu v implementaci nových nařízeních, metodik, technologií a dalších bezpečnostních opatření. Máme praktické zkušenosti v oblasti vodárenství, dopravy a zdravotnictví.

Kritická infrastruktura jsou prvky (konkrétní stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná infrastruktura), jejichž funkce má takovou důležitost, že omezení této funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost, zdraví obyvatel nebo ekonomiku České republiky. Pokud je funkce stejně důležitá v kontextu EU, jedná se o Evropskou kritickou infrastrukturu. Provozovatelé jednotlivých prvků se označují jako subjekty kritické infrastruktury.

Kritická infrastruktura je definována Zákonem č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení (známý jako krizový zákon), do kterého byla v roce 2010 kritická infrastruktura přidána. Konkrétní prvky se určují podle odvětvových a průřezových kritérií na základě Nařízení vlády č. 432/2010 Sb. V praxi se mezi jednotlivé prvky mohou řadit například budovy ministerstev, řízení letového provozu, hasičské stanice, datacentra sociálního zabezpečení nebo zásobárny vody.

Smart city

Naše činnost se zaměřuje na poradenství týkající se bezpečnostní části konceptu chytrých měst (Smart city). Našim klientům nabízíme podporu při výběru jednotlivých technologií a implementaci. Máme praktické zkušenosti s implementováním systémů internetu věcí (Internet of Things) a z celkovým posílením městské odolnosti (Urban resilience) za pomocí moderních technologií.

Smart city je koncept využívání internetu věcí (Síť fyzických zařízení a senzorů) ke sběru dat a řízení aktiv, zdrojů a služeb. Cílem chytrých měst je zlepšit životní podmínky jejich obyvatel a zároveň mohou městu pomoci efektivněji využívat omezené zdroje. Výhody plynoucí z implementování konceptu chytrého města mohou být například:

 • Uvolnění lidských zdrojů města pro komplexnější úkoly.
 • Snížení energetické náročnosti města.
 • Zkvalitnění služeb města pro obyvatele.
 • Zvýšení bezpečnosti lidí a majetku.

Z pohledu bezpečnosti existuje velký potenciál použití prvků smart city k zajištění větší bezpečnosti a odolnosti městského systému. Využití v praxi může zahrnovat například následující:

 • Monitorování a řízení dopravy za účelem plynulejší a bezpečnější dopravy.
 • Vytvoření sítě inteligentních kamerových systémů ke snížení kriminality.
 • Řízení dopravy pro potřeby bezpečnostních sborů pomocí GPS technologie.
 • Monitorování plynových a vodovodních soustav s ohledem na zamezení mimořádných událostí.

Ochrana měkkých cílů

Naše činnost se zaměřuje na zpracování analýz hrozeb a rizik a návrh bezpečnostních opatření pro provozovatele měkkých cílů. Nabízíme také podporu při výběru konkrétních technologických opatření. Máme praktické zkušenosti v oblasti kultury, školství a zdravotnictví.

Měkké cíle jsou objekty s velkou koncentrací osob a malou úrovní zabezpečení, které jsou značně zranitelné proti násilným trestným činům, zejména aktům terorismu. Pojem pochází z anglického Soft targets (někdy také označované jako Crowded places). Měkké cíle se poprvé objevily v dokumentech Ministerstva vnitra ČR v roce 2012 a od té doby proběhla řada iniciativ zlepšit jejich ochranu.

Při naši spolupráci s provozovateli měkkých cílů je nezbytné provádět všechna opatření s ohledem na dokumentaci Ministerstva vnitra ČR, která byla v posledních letech zpracována s ohledem na zvýšení pravděpodobnosti teroristických útoků. Naši odborníci v praxi postupují s ohledem na:

 • Metodiku – Základy ochrany měkkých cílů
 • Metodiku – Koordinace měkkého cíle pro fázi po bezpečnostním incidentu
 • ČSN 73 44 00 – Ochrana školských zařízení jako měkkého cíle
 • Strategii České republiky pro boj proti terorismu

Kybernetická bezpečnost

Naše činnost se zaměřuje na podporu implementace a výběr konkrétních opatření kybernetické ochrany. Máme zkušenosti zejména v oblasti zdravotnictví a dopravy.

Naše infrastruktura se stává stále více závislá na moderních informačních technologiích. Na jednu stranu použitím těchto technologií získáváme mnohé výhody, které moderní svět nabízí, ale na stranu druhou vznikají nové unikátní hrozby, kterým je potřeba čelit. Naši experti se zabývají kybernetickou bezpečností zejména pro oblast železniční dopravy a zdravotnictví v závislosti na našich zkušenostech z těchto odvětví v minulosti.

V současnosti najdeme na trhu velké množství řešení, v praxi se zpravidla tato řešení zaměřují na dva faktory – lidský a technický. V případě lidského faktoru je potřeba správně vyškolit personál tak, aby dodržoval řádný bezpečnostní protokol a vyhnul se rizikovému chování. Typickým příkladem může být seznámení zaměstnanců s taktikami sociálního inženýrství, jejichž pomocí se mohou potencionální útočníci pokusit vniknout do informačních systémů.

Na technické úrovni se může jednat o hardwarové prvky, které zajistí bezpečný tok dat mezi úložišti a uživateli. Může se také jednat o softwarové aplikace vyhledávající podezřelé chování v informačním systému. V železniční dopravě i ve zdravotnictví se každý den pracuje s ohromným množstvím citlivých dat. Narušení toku, odcizení nebo pozměnění těchto dat může mít negativní dopady nejen na funkčnost infrastruktury, ale i přímo na zdraví personálu a veřejnosti. Po zavedení opatření je dobrá praxe provést řadu penetračních testů a na základě jejich výsledků adekvátně pozměnit stávající postupy.

Programy veřejné podpory výzkumu

Náš tým pravidelně analyzuje a aktualizuje situaci veřejné podpory bezpečnostní vědy a výzkumu. Jako výzkumná organizace se sami zapojujeme do bezpečnostního výzkumu a zároveň pomáháme našim klientům najít příležitosti financování vědy a výzkumu technologií, které pro ně mají praktické využití.

Zaměřujeme se na programy na úrovni ČR a EU. U nás se jedná zejména o programy Ministerstva vnitra a relevantní programy pod Technologickou agenturou ČR. Na úrovni EU se zajímáme o aktivity, které obklopující Evropský obranný fond a programy Horizont – tedy relevantní části zaměřené na bezpečnost. V současnosti se zajímáme o následující programy:

Bezpečnostní dokumenty a normy

Naši odborníci pravidelně sbírají a analyzují nové informace týkající se bezpečnosti na úrovni ČR a EU. Sledujeme vývoj bezpečnostního prostředí prostřednictvím strategií, zpráv a studií za účelem nabídky uceleného pohledu na současný stav a potencionální budoucí vývoj.

Důležitou částí sběru informací je seznámení našeho týmu s relevantními metodikami a normami, které nám poskytují postup, který je veřejnými a soukromými organizacemi uznáván jako správný.

Prevence kriminality

Naše činnost se zaměřuje na oblast prevence kriminality, zejména se zřetelem na bezpečnostní poradenství pro obce a města realizující jednotlivé projekty prevence kriminality. Dále pomáhá s vlastním řešením vzdělávacích a výzkumných procesů se zaměřením na předcházení trestné a jiné protispolečenské činnosti. MBI se rovněž zaměřuje na oblast Smart Cities, kde je též preference opatření a bezpečnostních standardů nezastupitelná. Předcházení kriminality je vždy lepší a levnější než řešení následných škod a nedostatků, a to jak pro potencionální oběti, tak i pachatele.

Prevence kriminality je soubor nerepresivních opatření, které směřují k předcházení kriminality. Konkrétní opatření mohou být zaměřena na potencionální pachatele nebo oběti trestných činů. Ať už z pohledu veřejného nebo soukromého sektoru je vždy nejlepší se kriminalitě vyhnout než se snažit řešit riziko trestných činů nákladnými bezpečnostními opatřeními. Preventivní opatření se zpravidla rozdělují na tři části podle populace, na kterou se zaměřují:

 • Primární prevence: Tyto aktivity se zaměřují na širokou veřejnost a zvláštní pozornost je věnována dětem a mládeži. Hlavní oblastí, kde se tato prevence provádí je uvnitř rodin, místních komunit a ve školách. Příkladem může být pořádání volnočasových aktivit, dětské kroužky, tábory nebo sportovní kluby.
 • Sekundární prevence: Tyto aktivity se zaměřují na rizikové skupiny a jedince, kteří mají vyšší pravděpodobnost stát se pachateli nebo obětí trestné činnosti. Faktory, které ukazují rizikové skupiny a jedince, mohou být například drogová závislost, nezaměstnanost nebo chudoba.
 • Terciární prevence:Tyto aktivity se zaměřují na eliminaci recidivy jedinců. Jedná se zejména o snahu resocializovat pachatele trestných činů a nabídnout jim cestu k normální životu. Například se jedná o rekvalifikační kurzy, pomoc při hledání práce a bydlení nebo poradenství v rodinných a administrativních záležitostech.

Náš tým se zabývá studiem norem, které jsou relevantní z pohledu prevence kriminality, jako je ČSN 73 4400 – řešící bezpečnost ve školských zařízeních. Analyzujeme také odborné zprávy, které hodnotí současnou situaci prevence na domácí úrovni. ČR však neřeší prevenci kriminality ve vakuu a je potřeba, aby se náš tým orientoval i na zahraniční a EU. Naše znalosti v oblasti prevence kriminality poskytujeme například v programech veřejné podpory, kde naši experti nabízí pomoc při zpracování žádostí nebo se mohou zapojit jako členové řešitelských týmů.

SOUČASNÉ PROGRAMY

PROGRAM BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČESKÉ REPUBLIKY

Posláním Programu je podpořit výzkumné a vývojové aktivity v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů na základě priorit stanovených ve strategických dokumentech České republiky.

Hlavními tématy programu jsou:

 • bezpečnost občanů,
 • bezpečnost kritické infrastruktury a zdrojů a
 • krizové řízení a bezpečnostní politika.

Označení: BV III

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra

Období: 2015 – 2022

Rozpočet: 2 800 mil. Kč

Příjemci: Podniky a výzkumné organizace

STRATEGICKÁ PODPORA ROZVOJE BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČESKÉ REPUBLIKY

Posláním Programu je podpořit výzkumné a vývojové aktivity v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů v souladu s charakteristickými potřebami bezpečnostního systému a dlouhodobě podpořit bezpečnostní výzkumnou komunitu v České republice.

Hlavními tématy programu jsou:

 • společné výzkumné projekty za účelem zajištění koordinované dlouhodobé výzkumné podpory schopností bezpečnostního systému,
 • rozvoj lidských zdrojů pro bezpečnostní výzkum za účelem rozvoje specializovaných výzkumných týmů dlouhodobě,
 • rozvoj iniciativy v bezpečnostním výzkumu k podpoře růstu internacionalizační iniciativy v komunitě bezpečnostního výzkumu.

Označení: IMPAKT 1

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra

Období: 2019 – 2025

Rozpočet: 1 230 mil. Kč

Příjemci: Výzkumné organizace

PROGRAM PODPORY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

Program je zaměřen na podporu spolupráce v rámci aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých podniků, výzkumných organizací a zahraničních partnerů.

Hlavními tématy programu jsou:

 • konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech,
 • udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů,
 • prostředí pro kvalitní život a
 • bezpečná společnost.

Označení: DELTA 2

Poskytovatel: Technologická agentura ČR

Období: 2020 – 2025

Rozpočet: 1 225 mil. Kč

Příjemci: Podniky a výzkumné organizace

PROGRAM PRŮMYSLOVÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE

Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, vstupováním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Hlavními tématy programu jsou:

 • posílení výzkumné a vývojové kapacity podniků
 • zvýšení počtu nových firem usilujících o inovace
 • posílení spolupráce a interakce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou
 • intenzivnější využívání informačních a komunikačních technologií ve firmách

Označení: TREND

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Období: 2020 – 2027

Rozpočet: 9 700 mil. Kč

Příjemci: Podniky a výzkumné organizace

PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE

Program je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu.

Program nemá stanovené tematické vymezení, ale jeho výsledkem bude vytvoření tematických Národních center kompetence, která budou složena ze zástupců soukromého a výzkumného sektoru za účelem podpory aplikovaného výzkumu v oblastech, které si jednotlivá centra určí.

Označení: NCK

Poskytovatel: Technologická agentura ČR

Období: 2018 – 2026

Rozpočet: 8 980 mil. Kč

Příjemci: Podniky a výzkumné organizace

EVROPSKÝ PROGRAM ROZVOJE OBRANNÉHO PRŮMYSLU

Program je vývojové rameno Evropského obranného fondu. Jeho cílem je podpořit evropský obranný průmysl a zároveň vylepšit kapacity ozbrojených sil Členských států.

Témata programu jsou stanovena Plánem rozvoje schopností, který zpracovává Evropská obranná agentura na základě analýzy potřeb evropských armád. Tato témata jsou upřesněna při vyhlášení veřejných výzev.

Označení: EDIDP

Poskytovatel: Evropská unie

Období: 2019 – 2020

Rozpočet: 500 mil. Euro

Příjemci: Organizace v Členských státech

8. RÁMCOVÝ PROGRAM PRO VÝZKUM A INOVACE EU

Program je vlajkovým programem Evropské unie v podpoře vědy a výzkumu. Zabývá se podporou výzkumných a inovačních projektů na základě vyhlašování otevřených výzev za účelem podpory výzkumu a hledání řešení problémů, kterým Unie čelí.

Pro problematiku bezpečnosti je stěžejní téma Společenské výzvy, konkrétněji téma Bezpečné společnosti: ochrana svobody a bezpečnost Evropy a jejích občanů.

Označení: Horizont 2020

Poskytovatel: Evropská unie

Období: 2014 – 2020

Rozpočet: 78 631 mil. Euro (1 695 mil. Euro pro oblast bezpečnosti)

Příjemci: Organizace ve Členských státech

PŘIPRAVOVANÉ PROGRAMY

PODPORA ROZVOJE OBLASTÍ, VE KTERÝCH OZBROJENÉ SLOŽKY DOSAHUJÍ VÝZNAMNÝCH VÝSLEDKŮ V RÁMCI NATO A EU – AMBICE

Jedná se o připravovaný program Ministerstva obrany na roky 2020 až 2026. Program se zaměřuje na rozvoj schopností Ozbrojených sil (Armáda, Vojenská policie, Vojenské zpravodajství, Vojenská kancelář prezidenta a Hradní stráž) pro potřeby:

 • obranyschopnosti,
 • operací v rámci NATO, EU, OSN a
 • asistence Policii ČR a IZS při řešení krizových stavů.

PROGRAM T&E I A SOUTĚŽ III

JMeziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017-2023 s výhledem do roku 2030 předpokládá přípravu a implementaci tří programů na podporu výzkumu a vývoje. Jedním z nich je současný IMPAKT 1. Další dva programy prozatím nebyly oficiálně oznámeny. Jedná se o programy:

 • Program T&E I: se bude orientovat na projekty, které se zaměřují na testování a evaluaci v reálných podmínkách, s cílem dořešení vlastností nových produktů.
 • Program SOUTĚŽ III: se podobně jako jeho předchůdci zaměří na rozvoj aplikací relativně nižší úrovně vyspělosti v technologických oblastech s vysokým potenciálem a dále dá prostor pro dílčí projekty netechnické povahy.

9. RÁMCOVÝ PROGRAM PRO VÝZKUM A INOVACE EU

Tento program (Označení Horizont Evropa) navazuje na předchozí program Horizont 2020 a bude plnit stejnou úlohu pro nové období Víceletého finančního rámce EU 2021-2027. Návrh programu se nachází ve fázi vyjednávání mezi Evropskou komisí a Členskými státy. Jeho aktuální verze pracuje s celkovou částkou 97,6 mld. Eur a měla by podobně jako předchůdce podporovat dlouhodobou strategii Evropské unie.

EVROPSKÝ PROGRAM OBRANNÉHO VÝZKUMU

Tento připravovaný program Evropské unie s označením EDRP – bude v letech 2021 – 2027 v rámci Evropského obranného fondu plnit funkci podpory výzkumných projektů obranných technologií v návaznosti na svého předchůdce – PADR. Původní návrh programu poskytuje 500 mil. Euro ročně po dobu jeho trvání.

EVROPSKÝ PROGRAM ROZVOJE OBRANNÉHO PRŮMYSLU (2021 – 2027)

Tento program by měl být pokračováním současného programu se stejným názvem (EDIDP). Zaměřovat se bude na vývoj obranných technologií až do fází prototypu. Původní návrh programu poskytuje 1 mld. Euro ročně na roky 2021 – 2027.