AKTUALITY

Evropská Unie implementuje inovace v prevenci, vyšetřování a zmírňování dopadů drobné kriminality

Evropská Unie v boji proti kriminalitě aplikuje projekt Snížení dopadu kriminality, jehož cílem je umožnit orgánům vymáhání práva a tvůrcům bezpečnostní politiky přijmout preventivní, na důkazech podložený a udržitelný přístup k řešení i drobné kriminality s vysokým dopadem. Tento projekt na míru potřebám koncových uživatelů navrhne, vyvine a předvede čtyři sady nástrojů, které pokrývají prediktivní policejní práci, komunitní policii, prevenci kriminality prostřednictvím urbanismu a plánování a měření a zmírňování pocitů nejistoty občanů. Řešení tohoto problému jesoučástí evropského bezpečnostního modelu, jehož principy vyplývají z evropských hodnot.

Více informací zde

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o potírání šíření teroristického obsahu online

Orgány Evropské Unie přijaly dne 29. dubna 2021 Nařízení 2021/784 ze dne 29. dubna 2021 o potírání šíření teroristického obsahu online. Nařízení stanoví jednotná pravidla týkající se boje proti zneužívání hostingových služeb k veřejnému šíření teroristického obsahu online, zejména pokud jde o:

  • opodstatněné a přiměřené povinnosti náležité péče, které mají poskytovatelé hostingových služeb uplatňovat s cílem potírat veřejné šíření teroristického obsahu prostřednictvím jejich služeb a v případě potřeby zajistit rychlé odstranění tohoto obsahu nebo znemožnění přístupu k němu;
  • opatření, která mají členské státy zavést v souladu s právem Unie a s výhradou vhodných záruk na ochranu základních práv, zejména svobodu projevu a informací v otevřené a demokratické společnosti, s cílem:
    • identifikovat teroristický obsah a zajistit jeho rychlé odstranění poskytovateli hostingových služeb a
    • usnadnit spolupráci mezi příslušnými orgány členských států, poskytovateli hostingových služeb a případně Europolem.

Nařízení k tomuto cíli stanoví přiměřená legislativní a věcně-organizační opatření, včetně monitoringu jeho provádění a pravidel pro ukládání sankcí za nesplnění povinnosti poskytovateli hostingových služeb. Vláda České republiky schválila návrh zákona proti šíření teroristického obsahu online, který do českého práva toto nařízení převádí.

Více informací zde

Prevence ekologické kriminality – od práva do praxe

Evropská komise nedávno představila revizi směrnice 2008/99/ES o ochraně životního prostředí prostřednictvím trestního práva. Cílem je vyjasnit používané pojmy, zařadit nová odvětví trestné činnosti, zajistit účinnější, odrazující a přiměřenější sankce, podporovat přeshraniční vyšetřování a stíhání, zlepšit informované rozhodování o těchto trestných činech a zlepšit účinnost vnitrostátních řetězců prosazování. V konečném důsledku je tak cílem zvýšit efektivitu vyšetřování a stíhání trestných činů proti životnímu prostředí v celé Evropské Unii.

Úspěch evropské legislativy o trestné činnosti proti životnímu prostředí bude záviset na její implementaci členskými státy, zejména pokud jde o prevenci. Vyvinout prevenci obsahuje náročné iniciativy, které jsou účinné a schopné reagovat na měnící se okolnosti a potřeby. Navrhovaná směrnice nabízí tvůrcům politik a odborníkům příležitost získat náskok tím, že se zaváže k účinnosti prevence ekologické kriminality. Materiál Evropské sítě prevence kriminality rozebírá praktické možnosti prevence v zájmu uvedení připravovaných legislativních změn do praxe.

Více informací zde

Průvodce řízením aktiv a rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost ve spolupráci s dalšími institucemi připravil podpůrný materiál k problematice řízení aktiv a rizik dle § 4 a § 5 vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. Materiál přibližuje problematiku řízení aktiv a rizik především těm, kteří s ní mají minimální zkušenosti nebo nemají zkušenosti žádné. Zkušenější osoby zodpovědné za řízení aktiv a rizik mohou dokument využít jako zdroj inspirace pro vylepšení již zavedených postupů.

Podpůrný materiál představuje jeden z možných správných postupů řízení aktiv a rizik v souladu s VKB. Jedná se o doporučení a je nutné uvedené základní principy přizpůsobit prostředí konkrétní organizace. Dokument obsahuje teoretické i praktické části a modelové příklady. V teoretické části jsou rozebírána jednotlivá ustanovení VKB, praktická část obecně popisuje, jak požadavky plynoucí z těchto ustanovení naplnit. Modelové příklady obsahují konkrétní ukázky obecných postupů.

Více informací zde