Prevence kriminality

Naše činnost se zaměřuje na oblast prevence kriminality, zejména se zřetelem na bezpečnostní poradenství pro obce a města realizující jednotlivé projekty prevence kriminality. Dále pomáhá s vlastním řešením vzdělávacích a výzkumných procesů se zaměřením na předcházení trestné a jiné protispolečenské činnosti. MBI se rovněž zaměřuje na oblast Smart Cities, kde je též preference opatření a bezpečnostních standardů nezastupitelná. Předcházení kriminality je vždy lepší a levnější než řešení následných škod a nedostatků, a to jak pro potencionální oběti, tak i pachatele.

Prevence kriminality je soubor nerepresivních opatření, které směřují k předcházení kriminality. Konkrétní opatření mohou být zaměřena na potencionální pachatele nebo oběti trestných činů. Ať už z pohledu veřejného nebo soukromého sektoru je vždy nejlepší se kriminalitě vyhnout než se snažit řešit riziko trestných činů nákladnými bezpečnostními opatřeními. Preventivní opatření se zpravidla rozdělují na tři části podle populace, na kterou se zaměřují:

    • Primární prevence: Tyto aktivity se zaměřují na širokou veřejnost a zvláštní pozornost je věnována dětem a mládeži. Hlavní oblastí, kde se tato prevence provádí je uvnitř rodin, místních komunit a ve školách. Příkladem může být pořádání volnočasových aktivit, dětské kroužky, tábory nebo sportovní kluby.
    • Sekundární prevence: Tyto aktivity se zaměřují na rizikové skupiny a jedince, kteří mají vyšší pravděpodobnost stát se pachateli nebo obětí trestné činnosti. Faktory, které ukazují rizikové skupiny a jedince, mohou být například drogová závislost, nezaměstnanost nebo chudoba.
    • Terciární prevence: Tyto aktivity se zaměřují na eliminaci recidivy jedinců. Jedná se zejména o snahu resocializovat pachatele trestných činů a nabídnout jim cestu k normální životu. Například se jedná o rekvalifikační kurzy, pomoc při hledání práce a bydlení nebo poradenství v rodinných a administrativních záležitostech.

Náš tým se zabývá studiem norem, které jsou relevantní z pohledu prevence kriminality, jako je ČSN 73 4400 – řešící bezpečnost ve školských zařízeních. Analyzujeme také odborné zprávy, které hodnotí současnou situaci prevence na domácí úrovni. ČR však neřeší prevenci kriminality ve vakuu a je potřeba, aby se náš tým orientoval i na zahraniční a EU. Naše znalosti v oblasti prevence kriminality poskytujeme například v programech veřejné podpory, kde naši experti nabízí pomoc při zpracování žádostí nebo se mohou zapojit jako členové řešitelských týmů.

Zpět na Bezpečnostní témata