Workshop: Nové možnosti v oblasti situační prevence kriminality

Pro 15, 2021 | Workshop

Mezinárodní bezpečnostní institut (MBI) zorganizoval ve spolupráci s Odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky Workshop: Nové možnosti v oblasti situační prevence kriminality. Na workshopu vystoupila řada odborníků z veřejného i soukromého sektoru a samozřejmě také odborníci z řad MBI. Workshop byl primárně směrován na zástupce obcí a obecních policií za účelem vzdělávání o využití moderních technologií při prevenci kriminality a možností veřejné podpory při zavádění zmíněných technologií.

JUDr. Michal Barbořík
JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality, MV ČR

Nová strategie prevence kriminality – Představení připravované strategie prevence kriminality s důrazem na pozici strategie k situační prevenci kriminality.

JUDr. Michal Barbořík vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, problematikou bezpečnosti se profesně zabývá již téměř 20 let. Působil jako bezpečnostní poradce místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, od roku 2006 se bezpečnosti a prevenci kriminality věnuje na Ministerstvu vnitra, kde se stal v roce 2015 vedoucím oddělení zabývajícím se prevencí kriminality a od roku 2018 je ředitelem odboru prevence kriminality. Spolupracuje se vzdělávacími institucemi, o prevenci kriminality přednáší na mnoha konferencích a vzdělávacích akcích, publikoval v řadě časopisů. Má zkušenosti jako hodnotitel evropských projektů a projektů bezpečnostního výzkumu, předseda dotačních komisí, působil rovněž jako člen Rady pro bezpečnostní výzkum. Je členem množství rad, výborů, pracovních skupin ad. v oblasti prevence kriminality, bezpečnosti, trestní justice jak v rámci ČR, tak i na mezinárodní úrovni.

JUDr. Milan Fára

JUDr. Milan Fára, odbor prevence kriminality, MV ČR

Dotační tituly pro prevenci kriminality – Představení dotačního titulu Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 a možnosti podpory budování městských kamerových dohledových systémů.

Profesně se bezpečnosti a prevenci kriminality věnuje od roku 1991. Pracoval 16 let u Police ČR a 6 let u MP Příbram, jako manažer prevence kriminality na místní i krajské úrovni (Středočeský kraj) realizoval úspěšně desítky preventivních projektů, a to z oblasti situační a sociální prevence, kyberkriminality, informovaní občanů o možnostech ochrany před trestnou činností apod.

V letech 2017 až 2019 byl členem Poradního sboru ministra vnitra na ochranu měkkých cílů. Od roku 2019 je zaměstnancem Ministerstva vnitra (odbor prevence kriminality) a aktuálně je členem Poradního sboru pro situační prevenci ministerstva vnitra.

JUDr. Tomáš Koníček

JUDr. Tomáš Koníček, Nezávislý bezpečnostní poradce

Vývoj MKDS od roku 1996 – Historie rozvoje městských kamerových dohledových systémů v České republice a zkušenosti získané během jejich budování.

JUDr. Tomáš Koníček se po celou svou profesní kariéru věnuje prevenci kriminality, ochraně majetku a osob, řešení krizových situací a ochraně měkkých cílů v bezpečnostních složkách státu (Ministerstvo vnitra a Policie České republiky). Je spoluautorem celostátního programu Bezpečná lokalita.  Předsedá Technické normalizační komisi Prevence kriminality a ochrany obyvatelstva Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Společně s dalšími experty se podílí na definici norem v oblasti prevence kriminality. Je autorem či spoluautorem odborných publikací a metodik v oblasti bezpečnostních standardů řešení krizových situací.

Doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

Doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., MBI, z. ú., Vysoká škola Ambis

Efektivita projektů prevence kriminality: Zahraniční zkušenosti – Představení zkušenosti a doporučení v rámci prevence kriminality z vybraných zemí (Nizozemsko, Kanada, Spojené státy americké a Irsko)

Doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., je absolventem Univerzity Karlovy a Policejní akademie. V akademických kruzích i státních institucích se věnuje především managementu, bezpečnostní politice a prevenci kriminality. Dlouhodobě se zabývá také problematikou boje proti terorismu, opatřením proti korupci, mezistátní policejní spolupráci s důrazem na její regionální přeshraniční rozměr či odstraňování překážek rozvoje cestovního ruchu. Podílí se na organizaci řady domácích a zahraničních odborných konferencí věnovaných různým aspektům prosazování práva. Je autorem desítek vědeckých i popularizačních textů zejména s tématikou vnitřní bezpečnosti.

Mgr. Petr Klíma, MPA

Mgr. Petr Klíma, MPA, Odbor prevence kriminality, MV ČR

Aktuální trendy týkající se vzdělávání v problematice bezpečnosti – Vzdělávání veřejnosti a odborníků v rámci konceptu měkkých cílů, zkušenosti se vzděláváním ve Francii a nové hrozby ve formě dezinformací a kyberšikany.

Mgr. Petr Klíma se dlouhodobě věnuje bezpečnostní problematice, propaguje nutnost permanentního bezpečnostního vzdělávání ve všech oblastech života společnosti. Působí na pozici Vrchního ministerského rady odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky. Sloužil také na odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání. Proaktivně vystupuje na seminářích a konferencích zaměřených na problematiku prevence kriminality a terorismu. Své zkušenosti předává i jako externí přednášející Fakulty bezpečnosti a práva vysoké školy AMBIS.

Ing. Ondřej Dolejš

Ing. Ondřej Dolejš, Bezpečnostní specialista, MBI, z. ú.

Městská agenda pro EU – Představení partnerství Městská agenda pro EU a nástroje pro hodnocení bezpečnosti ve městech vytvářený v rámci tohoto partnerství.

Ing. Ondřej Dolejš vystudoval Fakultu vojenského leadershipu na Univerzitě obrany v Brně v oboru bezpečnostního managementu. Po ukončení studia začal pracovat jako bezpečnostní specialista pro Mezinárodní bezpečnostní institut, z. ú. Na této pozici řeší zejména problematiku ochrany kritické infrastruktury, obyvatelstva a měkkých cílů a činnost Evropské unie v oblasti bezpečnosti. Zapojuje se také do bezpečnostního výzkumu České republiky jako řešitel jednotlivých projektů zejména v oblasti ochrany obyvatelstva a kritické infrastruktury.

Ing. Erik Feldmann

Ing. Erik Feldman, Specialista analytické technologie, VDT Technology a.s.

Využití video-analytických nástrojů v oblasti prevence kriminality – Příklady užití softwarové analýzy obrazu pro potřeby situační prevence kriminality a další možnosti těchto nástrojů.

Ing. Erik Feldman je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Má více než 8 let praxe v oblasti ICT, analytických, bezpečnostních a speciálních softwarových nástrojů, včetně jejich bezpečnostního využití. Zkušenosti získal zejména v soukromém sektoru. Zapojuje se také do bezpečnostního výzkumu České republiky jako řešitel a manažer jednotlivých projektů. V současnosti působí na pozici specialisty na analytické technologie ve společnosti VDT Technology a.s.

Oldřich Rutar

Oldřich Rutar, Provozní ředitel, Mark2 Corporation Czech a.s.

Analytické nástroje v praxi – Zkušenosti společnosti M2C a.s. s využíváním softwarové analýzu obrazu v praxi a konkrétní ukázky a příklady použití v praxi.

Oldřich Rutar působí v oboru bezpečnosti více jak 15 let. Vedl týmy, které zakládaly bezpečnostní firmy v několika zemích střední a východní Evropy a dosud se podílí na jejich řízení. Významné zkušenosti má i z property a komplexního facility managementu. Je provozním ředitelem a členem představenstva společnosti M2C a vedoucím výboru na ochranu měkkých cílů české pobočky ASIS International (mezinárodní sdružení bezpečnostních profesionálů).

Oldřich Rutar

Martin Zrzavecký, radní pro bezpečnost a krizové řízení, Statutární město Plzeň

MKDS – Plzeň

Oldřich Rutar

Mgr. Tomáš Portlík, starosta, Městská část Praha 9

Příklad dobré praxe

Oldřich Rutar

Odbor prevence kriminality, MV ČR

www.prevencekriminality.cz

Odbor prevence kriminality je součástí sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání Ministerstva vnitra. Naším hlavním úkolem je tvorba a koordinace politiky v oblasti prevence kriminality na resortní i vládní úrovni. Zajišťujeme činnost Republikového výboru pro prevenci kriminality, jehož hlavním výstupem je Strategie prevence kriminality v České republice a její Akční plán. Poskytujeme dotace a jiné formy finančních příspěvků obcím, krajům, neziskovým organizacím i resortním subjektům (Policie ČR, útvary MV, Muzeum Policie ČR, policejní školy apod.) na projekty prevence kriminality (v oblasti sociální i situační prevence) i na pomoc a podporu obětem trestné činnosti.

partneři

VDT Technology a.s.

www.vdttechnology.com

Společnost VDT Technology a.s. je díky partnerství s předními světovými dodavateli řešení a služeb významným partnerem pro digitalizační procesy v oblastech smart&safe city, kritických infrastruktur a průmyslu.

VDT Technology dodává inovativní a komplexní technologická řešení se specializací zejména na inteligentní systémy řízení, digitální modelování, simulaci a predikci datových modelů s využitím pasportizačních nástrojů na IoT platformě.

MINDSPHERE
IoT platforma pro zpracování a analýzu velkého množství dat z různých senzorů.

COMOS
Sofistikovaný systém pro správu technologických celků, jejich plánování, řízení a prediktivní údržbu, včetně jejich pasportizace.

KH servis a.s.

www.khservis.cz/

Společnost KH servis a.s. navrhuje, projektuje a dodává spolehlivé, rychlé a bezpečné řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií a poskytuje servisní služby.

OMNILINK SERVICES A.S.

www.omnilinkservices.cz/

Společnost OMNILINK Services a její pracovníci mají dlouhodobé zkušenosti v přípravách a realizacích projektů z oblasti zabezpečení informačních a komunikačních technologií. Mezi ně patří především bezpečnostní kamerové systémy dálniční, tunelové, městské a areálové, které se svojí technologickou podstatou plně zařadily mezi ICT projekty. Dnes se již téměř standardní součástí bezpečnostních kamerových systémů stala i detekce obrazu v různých podobách, a to od nejjednodušších detekcí dnes již integrovaných přímo do kamer, nebo pokročilých detekcí obrazu na bázi samostatných nadstavbových pokročilých softwarových řešení. OMNILINK Services bude rád Vaším zkušeným a spolehlivým partnerem v této oblasti.

M2C

www.m2c.eu

M2C je česká společnost s mezinárodní působností, která je na trhu již 29 let. Patří mezi nejvýznamnější firmy integrovaného facility managementu a současně nejrychleji se rozvíjející technologické firmy na českém trhu. Díky dlouholetým zkušenostem a know-how v rámci služeb ostrahy, údržby a úklidu, se M2C stalo důležitou entitou udávající trendy na trhu. Mezi hlavní inovativní technologie patří zejména Centrum vzdáleného dohledu M2C Space a M2C e-Reception.

M2C Space představuje efektivní řízení objektu díky chytrým technologiím. Systém komplexně monitoruje prostory a zabezpečuje tak hladký provoz budovy, chrání majetek klienta a snižuje náklady na provoz. Zajistí rovněž důkladnou analýzu dat, která usnadní podnikatelská rozhodování nebo pomůže se zacílením marketingových kampaní.

Přínosy:
• Snížení ztráty a eliminace kriminality.
• Nepřetržitý dohled nad objektem.
• Reporting.
• Data pro marketing.
• Šetří náklady díky automatizaci.
• Okamžitá reakce v případě krizových situací.

M2C e-Reception – RECEPCE BUDOUCNOSTI
Představuje chytrou technologii, která díky vyspělým funkcím zajistí hladký chod recepce při nižších nákladech. Díky inovativním technologiím a vyspělému softwaru ji lze použít v jakémkoliv typu prostoru, ať už jde o administrativní budovu, nemocnici, školu, muzeum nebo průmyslové a logistické areály.

Přínosy:
• Jedinečné a inovativní řešení.
• Nepřetržitý provoz a servis 24/7.
• Návratnost investice za 12 měsíců.
• Záruka 24 měsíců.
• Ušetří peníze a čas.
• Více variant financování.
• Funkce na míru potřebám klientů.
• Instalace a servis.

Gatum Advisory s. r. o.

www.gatum.cz

Gatum je váš partner při tvorbě integrovaných projektů, bezpečnostních strategií, analýz či studií proveditelnosti. Jsme specialisté pro bezpečná a odolná města budoucnosti. Zaměřujeme se na rozvoj situačního managementu, inteligentních kamerových systémů a vytěžování obrazových dat.
Tvoříme inovativní vize a usnadňujeme jejich naplňování v roli architekta, poradce, dodavatele a implementátora technologických a bezpečnostních projektů. Poskytujeme služby na míru – od testovacích a pilotních projektů, kreativních konceptů, až po komplexní integrovaná řešení.
Spojujeme profesionály ze všech oblastí – manažerského poradenství, technologického světa, akademického prostředí a veřejné správy do jednoho ekosystému.