AKTUALITY

„Crowd Science“ jako vynořující se odborná disciplína

9.6.2022 jsme se zúčastnili konference Ochrana měkkých cílů 2022. MBI reprezentoval doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., který přednesl přednášku na téma – „Crowd Science“ jako vynořující se odborná disciplína. V přednášce je představena historie problematiky a konkrétní principy demonstrované na příkladech z praxe. V přednášce je také zmíněna činnost MBI v této oblasti. Záznam z přednášky můžete shlédnout níže.

Oldřich Krulík na konferenci Ochrana měkkých cílů 2022

Děkujeme organizátorům za další kvalitní ročník konference.

Prevence ekologické kriminality – od práva do praxe

Evropská komise nedávno představila revizi směrnice 2008/99/ES o ochraně životního prostředí prostřednictvím trestního práva. Cílem je vyjasnit používané pojmy, zařadit nová odvětví trestné činnosti, zajistit účinnější, odrazující a přiměřenější sankce, podporovat přeshraniční vyšetřování a stíhání, zlepšit informované rozhodování o těchto trestných činech a zlepšit účinnost vnitrostátních řetězců prosazování. V konečném důsledku je tak cílem zvýšit efektivitu vyšetřování a stíhání trestných činů proti životnímu prostředí v celé Evropské Unii.

Úspěch evropské legislativy o trestné činnosti proti životnímu prostředí bude záviset na její implementaci členskými státy, zejména pokud jde o prevenci. Vyvinout prevenci obsahuje náročné iniciativy, které jsou účinné a schopné reagovat na měnící se okolnosti a potřeby. Navrhovaná směrnice nabízí tvůrcům politik a odborníkům příležitost získat náskok tím, že se zaváže k účinnosti prevence ekologické kriminality. Materiál Evropské sítě prevence kriminality rozebírá praktické možnosti prevence v zájmu uvedení připravovaných legislativních změn do praxe.

Více informací zde

Městské prostředí – bezpečnostní hrozba nebo příležitost pro prevenci?

Zúčastnili jsme se Mezinárodní odborné konference “Městské prostředí – bezpečnostní hrozba nebo příležitost pro prevenci?“. Konference se konkrétně zabývala Přínosy prevence kriminality prostřednictvím konceptu Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) a technických norem prevence kriminality pro bezpečnost a veřejný pořádek ve městech.

Konference se uskutečnila při příležitosti Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Cílem bylo zvýšení povědomí o výše zmíněných konceptech na úrovni institucí, zástupců měst a policejních složek, o jejich přínosech v praxi a významu standardizace v této oblasti.

Konference se skládala ze šestnácti přednášek, které vedly experti z celé Evropy. Jednotlivé přednášky byly rozděleny do třech bloků – 1) Představení konceptů a jejich přínosů; 2) CPTED a technické normy ve městech; 3) CPTED a technické normy v práci policie. Zejména oceňujeme, že byl kladen velký důraz na příklady z praxe. Z přednášek bychom rádi vyzdvihli následující:

  • JUDr. Michal BARBOŘÍK: Urban environment – security threat or opportunity for prevention?
  • Ing. Alena ŠIMKOVÁ: European Standardization Committee CEN/TC 325
  • Ing. Stefan KREBS, Ph.D.: What are the technical standards for crime prevention and where do they help us?
  • Doc. RNDr. Kvetoslava MATLOVIČOVÁ, PhD. – Mgr. Peter MOCÁK: Využitie konceptu CPTED pri plánovaní a revitalizácii slovenských miest na príklade mesta Prešov
  • doc. Ing. arch. Patrik KOTAS: Opatření ke zvýšení bezpečností a prevence kriminality v plánování dopravních staveb a prostředků veřejné dopravy
  • Paul van SOOMEREN: Crime Prevention through building design urban planning and city maintenance Principles and process
  • Paul van SOOMEREN: A police partnership approach for CPTED: from arson and burglary to terrorism vandalism and violence

Chtěli bychom poděkovat všem organizátorům a přednášejícím za skvěle odvedenou práci. Odnesli jsme si mnoho nových informací a podnětů k zamyšlení, které využijeme v naší další činnosti.

Situace a trendy terorismu v Evropské unii

Výroční zpráva Europolu o situaci a trendech v oblasti terorismu obsahuje statistické údaje, popisuje hlavní vývoj a trendy, týkající se situace v oblasti terorismu v EU v roce 2021. Je založena na ověřených kvalitativních a kvantitativních údajích poskytnutých členskými státy o teroristických útocích, zatčeních a soudních rozhodnutích vydaných za teroristické trestné činy. Obsahuje také cenné kvalitativní informace a hodnocení od partnerů Europolu, které obohacují zjištění zprávy, aby bylo možné zamyslet se i nad možným vývojem mimo EU, který má vliv na bezpečnost EU a jejích občanů.

Ačkoli primárním předmětem zprávy je terorismus, uvádí rovněž konkrétní násilné extremistické incidenty, činy a činnosti, jsou-li relevantní a dostupné, jak uvedly členské státy. Zpráva tak poskytuje současný situační obraz terorismu v EU a zároveň zdůrazňuje některé budoucí výzvy. Informuje tvůrce politik, pracovníky donucovacích orgánů a širší veřejnost o vývoji souvisejícím s terorismem, stejně jako o formách extremismu, které mohou ovlivnit nebo být spojeny s terorismem.

Více informací zde