AKTUALITY

Zákon proti šíření teroristického obsahu online

Parlament České republiky přijal zákon č. 67/2023 Sb. ze dne 15. února 2023 o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online. Tento zákon vznikl z důvodu adaptace českého právního řádu na nařízení Evropského Parlamentu a Evropské Rady ze dne 29. dubna 2021 o potírání šíření teroristického obsahu online, kterým se stanoví pravidla proti zneužívání hostingových služeb k veřejnému šíření teroristického obsahu online. Zákon nabude účinnosti dnem 30. března 2023. Hlavní funkce zákona:

 • Vydávání příkazů k odstranění, které zavazují poskytovatele hostingových služeb, aby zpravidla do 1 hodiny odstranil nebo znepřístupnil konkrétně označený teroristický obsah.
 • Přezkum přeshraničních příkazů k odstranění.
 • Dlouhodobá práce s těmi poskytovateli hostingových služeb, kteří budou skutečně vystaveni teroristickému obsahu a budou povinni zavést účinná zvláštní opatření, aby výskyt teroristického obsahu v rámci svých hostingových služeb omezili.
 • Správní trestání v případě neplnění některých povinností.

Právní úprava dále upravuje následující oblasti: modality přezkumu jednotlivých rozhodnutí příslušných orgánů, výměnu informací a spolupráci mezi příslušnými orgány, jakož i způsob komunikace příslušných orgánů mezi sebou, s příslušnými orgány jiných členských států a v neposlední řadě s poskytovateli hostingových služeb.

Podle právní úpravy budou k provádění úkonů kompetentní tyto orgány: Policie ČR (její útvar, jehož úkolem je boj proti terorismu, bude orgán oprávněný nařizovat odstranění teroristického obsahu), Ministerstvo vnitra (přezkum přeshraničních příkazů k odstranění). Český telekomunikační úřad (cílený správní dohled nad prováděním zvláštních opatření a vymáhání pokut za přestupky.

Více informací zde

Nové evropské normy řady TC 325/14383

Technická komise CEN/TC 325 se zabývá oblastí prevence proti kriminalitě při plánování městské výstavby a navrhování budov. Konkrétně se jedná o řadu norem 14383. Na konci roku 2022 byla přijata a schválená norma CEN/TR 14383-2. Další normy za řady 14383 jsou:

 • CEN/TR 14383-1 – Definice specifických termínů
 • CEN/TR 14383-2 – Plánování městské výstavby
 • CEN/TR 14383-3 – Obydlí
 • CEN/TR 14383-4 – Prodejny a administrativní budovy
 • CEN/TR 14383-5 – Čerpací stanice
 • CEN/TR 14383-6 – Školy a školská zařízení
 • CEN/TR 14383-7 – Návrh a řízení objektů veřejné dopravy
 • CEN/TR 14383-8 – Ochrana budov a prostorů před útoky páchanými pomocí vozidel

Komise CEN/TC 325 také připravila, zpracovala a úspěšně dovedla ke schválení normu CEN/TR 14383-6. V současnosti se připravuje setkání, na kterém bude diskutovaná problematika souběhu zmiňované normy s již existující normou ČSN 73 4400 na stejné téma.

Více informací zde

Návrh zákona Evropské unie s ambicí čistých technologií v průmyslu

Evropská komise svým návrhem ze 16. března 2023 chce vytvořit z Evropské unie základnu pro výrobu čistých technologií a zelená pracovní místa. Tento návrh je součástí průmyslového plánu EU a má za cíl posílit především odolnost a konkurenceschopnost evropského průmyslu. Návrh tvoří lepší podmínky pro zřizování projektů s nulovou spotřebou v Evropě a přiláká investice a podpoří tvorbu kvalitních pracovních míst a dosažení energetické nezávislosti. Tento návrh pomůže také zvýšit odolnost evropských dodavatelských řetězců čisté energie. Mezi technologie, které mají napomáhat decarbonizaci patří: solární fotovoltaika a solární termální energie, větrná energie na pevnině a obnovitelná energie na moři, baterie a skladování, tepelná čerpadla a geotermální energie, elektrolyzéry a palivové články, bioplyn/biometan, zachycování, využívání a skladování uhlíku a síťové technologie, udržitelné technologie alternativních paliv, pokročilé technologie výroby energie z jaderných procesů s minimálním odpadem z palivového cyklu, malé modulární reaktory a související nejlepší paliva ve své třídě.

Více informací zde

Aktuální postoj Evropského Parlamentu k návrhu datového zákona

Data jsou zásadní pro inovace podniků a veřejných orgánů. například pro tréninkové algoritmy a formování chytrých měst. Většina průmyslových dat však zůstává nevyužita nebo je jejich hodnota soustředěna v rukou relativně malého počtu velkých společností. To je důvod, proč je nutné zkoumají, jak „odemknout“ nevyužitý potenciál sdílení dat.

Návrh Evropské Komise má poskytnout uživatelům nové právo přístupu k údajům, které generují, a také vytvořit právo uživatele sdílet tato data s třetími stranami. Návrh textu rovněž ukládá držitelům údajů řadu povinností. Návrh například zavádí soubor minimálních regulačních požadavků, které mají usnadnit přechod mezi poskytovateli cloudových služeb, a záruky pro řešení nezákonného přístupu třetích stran k neosobním údajům uchovávaným v EU.

Výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) přijal svoji zprávu v únoru 2023. Zpráva objasňuje typy údajů spadajících do oblast působnosti nařízení a jak by se nová pravidla vztahovala na různé aktéry. Zpráva dále posiluje ochranu obchodního tajemství ve prospěch držitelů údajů a objasňuje ustanovení, aby to zákazníkům usnadnilo změnit poskytovatele cloudu. The European Data Innovation Board, zřízená zákonem o správě údajů, by získala roli při koordinaci prosazování tohoto nařízení.

Více informací zde