Analýza připravenosti České republiky čelit závažné dezinformační vlně

Bře 6, 2023 | Aktuality

Dne 15. února 2023 schválila vláda České republiky materiál Analýza připravenosti České republiky čelit závažné dezinformační vlně. Materiál byl zpracován na základě úkolu Akčního plánu k Auditu národní bezpečnosti Ministerstvem vnitra ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem obrany. Jeho úkolem bylo zmapovat, jak je Česká republika z hlediska organizačních, personálních, technických kapacit a právních nástrojů připravena čelit závažné dezinformační vlně.

Z analýzy plyne, že ČR v současné době nemá koncepční, organizační, personální, procesní, právní ani jiné nástroje a kapacity, které by byly efektivní v reakci na případný útok proti ČR vedený pomocí úmyslně vytvořené nebo spontánně vzniklé závažné dezinformační vlny. Chybí také podpora celospolečenského přístupu skrze podporu mediální gramotnosti, nezávislého ověřování faktů a pluralitního mediálního prostředí.

Je také konstatováno, že obranyschopnost českého obyvatelstva momentálně není s to čelit dlouhodobému a soustavnému působení dezinformací stejnou měrou, jako je tomu v některých jiných výrazně odolnějších evropských zemích.

V zájmu nápravy tohoto stavu je nutné posílit kapacitu státu řídit jeho politiku v oblasti dezinformací, identifikovat závažnou dezinformační vlnu a naplánovat a zrealizovat preventivní i reaktivní koordinovanou odezvu ze strany státu na výše zmíněnou vlnu.

Více informací zde