Environmentální kriminalita – Finanční zájmy Evropské Unie, ekonomickou obnovu a cíle Zelené dohody

Říj 25, 2022 | Aktuality

Nedávný vývoj v rámci Evropské zelené dohody se zaměřil na kriminalizaci a přepracování regulačních rámců s cílem řešit trestnou činnost v oblasti životního prostředí a její dopady na finanční zájmy EU. Rozsáhlou studii k této otázce zpracovalo Tematické oddělení pro občanská práva a ústavní záležitosti na žádost Petičního výboru. Obsah studie naznačuje, že navzdory dosavadnímu úsilí nebyla nadnárodní povaha trestné činnosti proti životnímu prostředí a její konvergence s organizovaným zločinem, praním špinavých peněz a korupcí dostatečně začleněna do současných reforem. Správná kategorizace trestných činů proti životnímu prostředí jako „závažných trestných činů“ je nezbytná jako základní základ pro politické reformy, musí však být doplněna i dalšími kroky:

  • Prosazovat společnou definici trestných činů proti životnímu prostředí ve všech členských státech EU, která by pomohla vypracovat pokyny k legislativním rámcům a donucovacím opatřením.
  • Stejně jako u jiných trestných činů by řádná kategorizace trestných činů proti životnímu prostředí jako „závažných trestných činů“ měla být považována za základní základ pro politické reformy.
  • Podporovat větší harmonizaci dalších klíčových konceptů trestního práva v oblasti životního prostředí v členských státech EU, aby byl zajištěn konzistentnější přístup.
  • Vyvinout závazné mechanismy pro oznamování trestných činů proti životnímu prostředí a souvisejících porušení s cílem zlepšit shromažďování údajů. K řízení regulačních opatření v souladu s velikostí problému jsou potřebné spolehlivé a úplnější statistiky.
  • Evropský zelený žalobce nezaujímá přední místo v krátkodobé politické agendě EU. Doporučuje se ale zvážit nutnost přechodného řešení zaměřeného na zmocnění nadnárodního orgánu k doplnění úsilí členských států o prosazování a usnadnění spolupráce a vyšetřování přeshraničních trestných činů proti životnímu prostředí.
  • Aby se zohlednila konvergence trestné činnosti, je nutný holističtější přístup k řešení trestné činnosti proti životnímu prostředí. V tomto ohledu je účinná víceoborová spolupráce, která by měla rovněž usilovat o sladění příslušných správních, donucovacích a soudních orgánů.
  • Uznat trestný čin proti životnímu prostředí jako závažný trestný čin a formu organizovaného zločinu. To by rozšířilo rozšíření vyšetřovacích nástrojů a usnadnilo přeshraniční spolupráci.
  • Podporovat, usnadňovat a financovat větší spolupráci mezi členskými státy s cílem zajistit účinnou reakci na nadnárodní povahu trestných činů proti životnímu prostředí.
  • Dále podporovat zapojení občanské společnosti zvyšováním povědomí a zvyšováním transparentnosti.
  • Lépe kontrolovat dodržování povinností povinných osob v oblasti náležité péče. To by rovněž přispělo k podpoře finančního vyšetřování, a nakonec i trestního stíhání.

Více informací zde