AKTUALITY

Horizont Evropa – Civilní bezpečnosti pro společnost

Evropská komise vydala 6. prosince 2022 přehled výzev v rámci programu Horizont Evropa pro roky 2023 a 2024 v Klastru 3 – Civilní bezpečnosti pro společnost. V této oblasti bylo na toto období vytvořeno 42 výzev o celkovém rozpočtu téměř 320 milionů Euro.

  • Lepší ochrana Evropy a jejích obyvatel před kriminalitou a terorismem
  • Efektivní ochrana vnějších hranic EU
  • Odolná infrastruktura
  • Zlepšená kybernetická bezpečnost
  • Společnost odolná vůči katastrofám
  • Posílený bezpečnostní výzkum a inovace

Výzvy pro rok 2023 budou otevřeny pro podávání návrhů od 29.06.2023 do 23.11.2023. Konkrétní výzvy mají různá specifika na počet účastníků, povinnosti zapojení jednotlivých složek IZS nebo organizací s povinnostmi v oblasti krizového řízení a technologickou úroveň výsledků.

Více informací zde

Studie o bezpečnostním trhu EU

Generální ředitelství pro migraci a vnitřní záležitosti Evropské Komise zveřejnilo rozsáhlou studii o bezpečnostním trhu EU, s cílem lépe porozumět trhu civilní bezpečnosti EU a jeho dynamice. Studie bude sloužit jako srovnávací nástroj poskytující spolehlivé aktuální informace o trhu EU, včetně oblastí boje proti kriminalitě a terorismu, odolnosti kritické infrastruktury, správy hranic a řízení rizik katastrof, a to jak pro nabídku, tak pro poptávku. Studie vytvořila čtyři nástroje:

  • budoucí scénáře trhu civilní bezpečnosti,
  • taxonomií, tj. harmonizovanou terminologie pro bezpečnostní produkty a služby.
  • katalog zúčastněných stran v oblasti civilní bezpečnosti EU na straně poptávky i nabídky,
  • model segmentace trhu.

Studie obsahuje rozsáhlý statistický a grafický materiál, spolu s řadou závěrečných doporučení do budoucnosti.

Více informací zde

Věda o davu jako potenciální vědecká disciplína?

Náš kolega doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. publikoval studii na téma – Věda o davu jako potenciální vědecká disciplína? Do odborného časopisu Institutu ochrany obyvatelstva Hasičského záchranného sboru České republiky – The science for population protection. 

Studie se konkrétně zaměřuje na prezentaci vědecké činnosti v zahraničí v oblasti Crowd management. V první části text představuje výstupy odborníků z Manchester Metropolitan University a jejich Model hodnocení rizik bezpečnosti davu (DIM-ICE). V této části se čtenář dozví, proč je tato vznikající věda důležitá, jak definovat a kategorizovat dav, jak byl model aplikován na případových studiích a závěry vyplývající ze studií.

Druhá část se zaměřuje na studii odborníků z Amsterdamské univerzity, kteří se zabývali problematikou manipulace s daty o velikosti davů, zejména z důvodů politických zisků. Třetí část je zaměřena na pohled architekta na problematiku Crowd management z University of Minnesota, který se snaží do oblasti simulace davu zavést matematický řád. Čtvrtá část je zaměřena na výzkumné výstupy, které s oblastí Crowd management souvisí nebo představují velice netradiční pohled a řešení. Na závěr studie shrnuje nejdůležitější poznatky z textu.

Pro potřeby odborné veřejnosti se jedná o zajímavý materiál. Pozoruhodný je i pro naši výzkumnou činnost, zejména v projektu – Digitální modelování evakuačních plánů v zájmových stavbách a měkkých cílech s prvky umělé inteligence

Musíme zmínit i další obsah časopisu, který zahrnuje řadu dalších zajímavých článků z různých oblastí. Jako příklad upozorňujeme na výsledky zkoušek obousměrné přenosové soustavy jednotného systému varování a vyrozumění, testování těsnosti ochranných kukel nebo článek o poplachové službě za první republiky a její odkaz.

Celé číslo je k dispozici zde

Směrnice Evropského Parlamentu a Evropské Rady o odolnosti kritických subjektů

Směrnice Evropského Parlamentu a Evropské Rady 2022/2557 ze dne 14. prosince 2022 o odolnosti kritických subjektů konstatuje, že v ekonomice EU mají kritické subjekty, jakožto poskytovatelé základních služeb, nepostradatelnou úlohu při zachování životně důležitých společenských funkcí nebo hospodářských činností na vnitřním trhu. Reaguje proto na potřebu vytvořit moderní unijní rámec s cílem posílit jejich odolnost stanovením harmonizovaných minimálních pravidel a pomoci těmto subjektům prostřednictvím ucelených a specializovaných opatření podpory a dohledu. Směrnice stanoví nové povinnosti členským státům i samotným kritickým subjektům, stanoví pravidla pro dohled, vymáhání a společné postupy, stanoví jednotné definice a obsahuje také seznam kritických subjektů v jednotlivých oborech, Celkově se tak jedná o soubor opatření s cílem dosáhnou vysoké úrovně odolnosti kritických subjektů v zájmu zajištění poskytování základních služeb EU a zlepšení fungování vnitřního trhu. Ve všech oborech dopravy se tak zprosedkovaně jedná o vyšší úroveň ochrany cestujících, tj. tzv. „měkkých cílů“.

Více informací zde